DUE DILIGENCE

Vi fokuserer på værdien af din investering og sikrer dig et solidt beslutningsgrundlag med afdækning af økonomiske-, potentielle- og risikobehæftede forhold.

En due diligence består af en analyse og gennemgang af dit investeringsprojekt, som du påtænker at købe eller allerede har købt.

Vi fokuserer på værdien af din investering, som bl.a. kan afhænge af myndighedsforhold, miljø- og forureningsforhold, vedligeholdelsesefterslæb etc. Måske er der også potentiale for værdiforøgelse af din investeringsejendom ved at ændre på eksisterende forhold eller på bygningens anvendelse.

På baggrund af identificerede muligheder, begrænsninger og risici udarbejder vi en uddybende rapport, så du har et klart og fyldestgørende overblik over din investering og et solidt beslutningsgrundlag med afdækning af økonomiske- potentielle- og risikobehæftede forhold.

I samråd med bygherre afklarer vi ønsker til fokusområder indenfor due diligence, som bl.a. kan indebære:

  • Indhentning af eksisterende tegningsmateriale og øvrige dokumenter.
  • Vurdering af grund og byggemuligheder i form af volumenstudier.
  • Vurdering af bestående bygningers anvendelsesmuligheder.
  • Vurdering af myndighedskrav (bebyggelsesprocenter, servitutforhold, planforhold, ændret anvendelse mm.).
  • Besigtigelse og vurdering af tilstanden på eksisterende ejendomme, som skal bevares eller nedrives.
  • Vedligeholdelsesplan med budgetter og prioriteringsrækkefølge over bygningers fremtidige vedligeholdelsesarbejder.

Se cases…