Ørsted / Erhverv
Bygherre

Ørsted Services A/S

Beliggenhed

Skærbæk, Fredericia

Areal

Ca. 25.000 m2

År

2015-2018

Ydelse

Brugerinddragelse
Udbud/FM
Projektgennemførelse

Driftsbesparelser og optimering af ejendomsportefølje på 25.000 m2

Procesledelse på 20 delprojekter

I begyndelsen af 2014 vedtog Ørsted, at deres Facility Management-afdeling skulle reorganiseres til fremadrettet at arbejde strategisk med deres ejendomsportefølje. Ønsket var at opnå driftsbesparelser og at skabe en ny firmakultur.

På baggrund af analyser og studier blev der, i begyndelsen af 2015, vedtaget en masterplan, som omfattede rokering af daværende ca. 700 medarbejdere samt implementering af ca. 100 nye medarbejdere, som resultat af interne rokeringer i virksomheden.

I alt omfattede masterplanen ca. 20 delprojekter af samlet ca. 25.000 m2. Delprojekterne var af forskellige karakterer og fordelt over en 4-årig periode.

Bygherres direkte kontakt

De varierende projekter forløb smidigt over en 4-årige periode vekslende mellem flere og færre projekter ad gangen.

GRUMMESGAARD&OHRT har været bygherres primære kontaktperson og sparringspartner igennem hele processen og har bistået bygherre med bygherrerådgivning.

Kerneydelsen i opgaverne har været kommunikation, tid, pris og kvalitet samt arbejdsmiljøkoordinering.

Resultatet har været en smidig proces, fordi kommunikationsvejen lige fra begyndelsen og igennem hele processen har været enkel. Derudover har det givet bygherre overblik og tryghed, at have både sparring, rådgivning og hjælp til at alt vedr. projekterne samlet ét sted.

Brugerinddragelse og nye kontormiljøer

I forbindelse med ny firmastruktur var ønsket, at gentænke kontorindretningen og skabe bedre forhold for de ansatte samt etablerer flere arbejdspladser.

Hvert enkelt forretningsområde fik tildelt et internt område til disponering, hvor overordnede krav til antal arbejdspladser, møderum og øvrig design samt indretningsprincipper, med åbne kontormiljøer, skulle overholdes.

GRUMMESGAARD&OHRT varetog brugerprocesser omkring kontorindretning og implementering af kaffeøer og stillerum. Derudover bistod de med projektering, udbud og kontrahering samt byggeledelse og øvrig koordinering af bygherreleverancer på opgaverne.

Nyt industrikøkken og kantineforhold

For at kunne håndtere bespisning af de fremtidige 800 medarbejdere, var det nødvendigt at ombygge og udvide eksisterende køkken til et større industrikøkken.

Derudover skulle eksisterende kantineforhold ligeledes ombygges og udvides, og et nyt koncept for sidde-pladser blev skabt, så der kunne etableres plads til flere bespisende medarbejdere i et mere afslappende og tidssvarende miljø.

GRUMMESGAARD&OHRT stod for indretning, projektering/myndighedstilladelse, udbud, kontrahering samt byggeledelse på opgaven. Derudover varetog GRUMMESGAARD&OHRT koordineringen af alle bygherreleverancer vedrørende inventar til industrikøkken samt af inventar til kantineområdet.

Parkeringsforhold optimeres

I forbindelse med flere medarbejdere blev der også taget hånd om behovet for flere parkeringspladser.

Der blev etableret et nyt parkeringsområde, med internt niveauspring, og med plads til parkering af 55 biler samt overdækket cykelparkeringsplads.

GRUMMESGAARD&OHRT stod for projekteringen samt varetagelse af myndighedstilladelse, udbud, kontrahering og byggeledelsen på opgaven.

Renovering af toiletter og ny elevator

For at kunne overholde tilgængelighedskravet blev der etableret elevatortårn. I forbindelse med implementering af elevator blev utidssvarende toiletter og tilhørende gangarealer renoveret.  Derudover blev der etableret handicaptoiletter efter gældende lovkrav.

GRUMMESGAARD&OHRT varetog indretning, projektering/myndighedstilladelse, udbud, kontrahering og efterfølgende byggeledelse på opgaven.

Nedrivning af eksisterende bygninger i forbindelse med driftsoptimering

3 eksisterende bygninger var i så dårlig stand, at det ikke ville være rentabelt at renovere dem, hvormed de stod til nedrivning. Omfanget var 6.000 m2 betonbyggeri med efterfølgende landskabsplan for hele området.

GRUMMESGAARD&OHRT varetog koordineringen af forundersøgelser samt projektering/myndighedstilladelse, udbud, kontrahering og byggeledelse på hele opgaven.

Nyt navn og koncept

I forbindelse med at DONG Energy skiftede navn til Ørsted Services, i oktober 2017, blev der etableret nye receptioner, med et helt nyt koncept, til lejligheden.

GRUMMESGAARD&OHRT deltog i hele processen og stod for projekteringen med udgangspunkt i det nye koncept. Yderligere implementerede GRUMMESGAARD&OHRT møbelleverancen på skranke og kaffebar, hvor korrekt placering af teknik udgjorde en stor del af projektet. Derudover bistod GRUMMESGAARD&OHRT med udbud og kontrahering samt byggeledelse.

Se også…